korinthos365.gr
Image default
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΟΡΙΝΘΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση

Αριθμός Πρακτικού 68

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2023

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο
Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Ιωάννη Γκερζελή, Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Προστασίας των Ζώων, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο,
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο
Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο,
Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 –
2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ ́ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με
αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, και δ)με αριθμό 46782/8-8-2023 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με
αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα, την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδoμάδας
Τετάρτη και ώρα 12:00, σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv υπ’ αριθ. πρωτ.
75745/22.12.2023 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα
και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Γκερζελής Ιωάννης 3)Κυριαζής Αντώνιος 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας.

Α π ό ν τ ε ς

1) Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Σταυρέλης Νικόλαος
4)Κορδώσης Χρήστος.
Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Ουδείς εξ αυτών προσήλθε.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 710η

: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 13

ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα
εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για αποζημίωση βλάβης οχήματος λόγω πρόσκρουσης
οχήματος σε οικοδομικά υλικά του κ. Φώτη Βέτσερη» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ 1. του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν η Οικονομική
Επιτροπή ̈… αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού
αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο…….. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης… ̈
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ
66112/7.11.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Η με αριθμό 58496/03.10.2023 αίτηση του κ. Φώτη Βέτσερη για αποζημίωση βλάβης
λόγω πρόσκρουσης σε οικοδομικά υλικά , επί της οδού Γιωργάκη Χελιώτη , στην περιοχή
Καλλιθέα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων .
Σχετ.: 1. Η με αριθμ. 58496/03.10.2023 αίτηση
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων
Σύντομο Ιστορικό
Α: ΑΙΤΗΜΑ:
Ο κ. Φώτης Βέτσερης του Παναγιώτη με την αριθμό 58496/03.10.2023 αίτησή του , ζητά την
καταβολή αποζημίωσης για φθορές που υπέστη , το οδηγούμενο από την κ. Αικατερίνη Κόλλια
του Κων/ου, όχημα ιδιοκτησίας του , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ 5753, λόγω πρόσκρουσης
σε οικοδομικά υλικά που ήταν τοποθετημένα στην άκρη του οδοστρώματος της οδού Γιωργάκη
Χελιώτη , στην περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων .
Β: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

 1. Δημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί είναι αυτοί που εξυπηρετούν τις πάσης φύσεως ανάγκες ενός
  Δήμου ή μιας Κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, (άρθρο 4 Ν.3155/1955). Επίσης
  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 25/28.11.1929 Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής
  και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων: «1. Δημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί εισίν αι ενοϋσαι
  χωρία του αυτού δήμου ή κοινότητος προς άλληλα ή προς χωρία ομόρων δήμων ή
  κοινοτήτων ή προς εθνικός ή επαρχιακός οδούς. 2. Αι οδοί αι άγουσαι από χωρίων προς
  κτηματικός αυτών περιφερείας εισίν οδοί αγροτικοί».
 2. Εξάλλου στο αρ. 75 παρ. 1 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) ορίζεται ότι «οι Δημοτικές και Κοινοτικές
  αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις…». Στην αρμοδιότητα των
  Δήμων εμπίπτει σύμφωνα με την παρ. γ4 του αρ. 75 ΚΔΚ «η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο

καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η
απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία», επίσης κατά τη παρ. γ 11 του ιδίου άρθρου «η μέριμνα και λήψη μέτρων για τη
προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των
εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που
εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού
δικτύου….», κατά δε τη παρ. γ13 στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει «η μέριμνα και η λήψη
μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους».

 1. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής
  και συντηρήσεως Οδών» (ΦΕΚ Α’63) «Αι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Οδοί κατασκευάζονται,
  ανακαινίζονται και συντηρούνται υπο των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων…»
 2. Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006
  (ΦΕΚ Α’, 114), ορίζει στο άρθρο 75 ότι: «I. Οι δημοτικές … αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν
  όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με
  στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της
  ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων … αφορούν, κυρίως,
  τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1) … 7) Ο σχεδιασμός, η
  κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας,
  όπως έργων οδοποιίας …»
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Ο
  πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος μεριμνά για την καλή κατάσταση του
  δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις
  εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου
  αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο
  χρόνος που έγιναν αυτές»
 4. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α’ 57), υπό τον τίτλο
  «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς”, ορίζονται τα εξής : «1. Όταν
  εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες
  σήμανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφορικές ), κατά τα
  οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα. 2. Επιπλέον της κατά την προηγούμενη
  παράγραφο σήμανσης, τα όρια των επί του οδοστρώματος εκτελούμενων εργασιών ή οι
  χώροι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισημαίνονται με την τοποθέτηση συνεχών ή
  διακεκομμένων εμποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού
  χρώματος. Κατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, με φώτα και
  αντανακλαστικά στοιχεία (…)και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, αν δε
  χρησιμοποιηθούν φώτα τα οποία αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο
  (…………).3. Τα μέσα σήμανσης των προηγούμενων παραγράφων τοποθετούνται με μέριμνα
  και ευθύνη των εργοληπτών ή των εκτελούντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε που οι
  εργασίες εκτελούνται απολογιστικά, από τον επιβλέποντα το έργο. Οι φορείς που
  κατασκευάζουν τα διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν την κατασκευή τους σε τρίτους
  υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης. 4. (………). 5. Αυτός που
  παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω μέσων σήμανσης, ως και αυτός
  που τα τοποθετεί πλημμελώς, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και χρηματική
  ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ( 50.000 ) δραχμών». Στο δε άρθρο 47 του αυτού
  Κώδικα, υπό τον τίτλο «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» ορίζονται τα εξής : «1.
  Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς υποχρεούνται: α)
  Να εκτελούν το έργο και να εναποθέτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο, που να μην
  παρεμποδίζει την κυκλοφορία. Αν η παρεμπόδιση δεν μπορεί να αποφευχθεί επιβάλλεται να
  επισημαίνονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ι παρόντος Κώδικα, οι χώροι εκτέλεσης
  του έργου και τα υλικά. β) Να περιφράσσουν τα ορύγματα ή άλλους επικίνδυνους για την
  κυκλοφορία χώρους των έργων και επισημαίνουν αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του
  παρόντος Κώδικα 2 (………..) 3. Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος,

πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι
απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας,
οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της
αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη
των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτήν ορίζεται ο χρόνος μέσα
στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την
επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η
οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη
σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή
για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των
δημοσίων εσόδων 4. (………..) 5 (………..). Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του
άρθρου αυτού ( δηλαδή τις διατάξεις των παρ. 1 και 3) (…………….), εφ’ όσον από άλλη
διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός ( 1 )
έτους».
Γ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 • Με το από 21/09/2023 αντίγραφο συμβάντων της Τροχαίας Κορίνθου βεβαιώνεται το συμβάν .
 • Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 16/10/23 επί της οδού Γιωργάκη Χελιώτη , στην
  περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων , στο σημείο του συμβάντος διαπιστώθηκε
  ότι τα οικοδομικά υλικά είχαν απομακρυνθεί .
 • Ενημερωθήκαμε ότι τα οικοδομικά υλικά που ήταν τοποθετημένα στο σημείο του συμβάντος ,
  σχετίζονταν με έργο που εκτελούσε το τμήμα Αυτεπιστασίας του Δήμου Κορινθίων και έχουν
  απομακρυνθεί από το προσωπικό του Τμήματος Αυτεπιστασίας .
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υπ’ αριθμ. 58496/03.10.2023 αίτηση , ο ενδιαφερόμενος έχει
  καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση βλάβης οχήματος , παρακαλούμε
  για τις ενέργειές σας .
  Συνημμένα αντίγραφα :
 1. αίτησης
 2. διπλώματος οδήγησης
 3. άδειας κυκλοφορίας
 4. ασφαλιστικού συμβολαίου
 5. απόσπασμα συμβάντων της Τροχαίας Κορίνθου
 6. παραστατικά δηλωτικά των υλικών ζημιών
 7. φωτογραφιών

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής την 62/653/2023 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η
δικηγόρος Κορίνθου κα Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον
Δήμο επί του ανωτέρου αιτήματος και θέτει υπόψη τους την αριθμ. πρωτ. 75638/22.12.2023
γνωμοδότηση της, η οποία καθ ́όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Μαρίας Καραμαλίκη, Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου [ΑΜ346] κάτοικος Κορίνθου (
οδός Κύπρου αρ. 59).

Με την με αριθμό 557/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κορινθίων και επί τη βάσει του με αριθμόν 873/12-12-2023 πρακτικού του συνεδρίασης,
κοινοποιηθείσα εις εμέ την 19/12/2023 δια του με αριθμό 74607/2023 πρωτοκόλλου, καθορίσθηκε
η αμοιβή μου ως ορισθείσας πληρεξουσίας Δικηγόρου, προκειμένου να συνταχθεί εκ μέρους μου
γνωμοδότηση , κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 58496/3-10-2023 αίτησης του κ Φωτίου Βέτσερη
απευθυνομένης στο Δήμο Κορινθίων δια της οποίας, επί τη βάσει των προσκομισθέντων με την
αίτησή του εγγράφων, αιτείται την αποκατάσταση των υλικών ζημιών εκ ποσού 375,53 Ευρώ, που
υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ 5753 όχημα, συνιδιοκτησίας μετά της συζύγου του,
Αικατερίνης Κόλλια και κατά ποσοστό 40%, όταν, την 21-9-2023, οδηγώντας το όχημά της,
προσέκρουσε αυτό σε οικοδομικά υλικά, που είχαν εγκαταλειφθεί επί του οδοστρώματος στην οδό
Γεωργάκη Χελιώτη.
Από την ανάγνωση των εγγράφων και της με αριθμόν πρωτ. 66112/ 7-11-2023 Εισήγησης
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή
γνωμοδοτώ υπέρ της Εισήγησης της ανωτέρω Διεύθυνσης, δεδομένου ότι οι διατάξεις του
Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων και ειδικότερα στο άρθρο 75 ορίζεται ότι « Οι δημοτικές και
κοινοτικές αρχές εποπτεύουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων τον
σχεδιασμό, τη συντήρηση, την κατασκευή και διαχείριση των υποδομών, όπως τα έργα
οδοποιίας.
Επίσης οι τοπικές και δημοτικές οδοί θα πρέπει να συντηρούνται και να ανακαινίζονται από
τους οικείους Δήμους και εν προκειμένω από το Δήμο Κορινθίων.
Ταυτοχρόνως ο Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας ορίζει στο άρθρο 9 ότι « για τα μέτρα και τη
διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται, όταν κατασκευάζονται έργα επί των
δημοτικών και κοινοτικών οδών και πώς η κατασκευή αυτών πρέπει να λαμβάνει χώρα με όλα τα
προστατευτικά μέτρα.
Στην προκείμενη περίπτωση, το τμήμα αυτεπιστασίας του Δήμου Κορινθίων,
πραγματοποίησε αυτοψία την 16/10/2023 και διαπίστωσε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα
οικοδομικά υλικά είχαν απομακρυνθεί από το σημείο της οδού Γεωργίου Χελιώτη.
Επί τη βάσει λοιπόν της αναφερόμενης εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
κυρίως της αυστηρότητας της νομοθεσίας και των οικείων διατάξεων, πρέπει ο Δήμος Κορινθίων να
καταβάλλει στον κ. Βέτσερη το αιτούμενο ποσό που αφορά στην αποκατάσταση των υλικών ζημιών
επί του οχήματός του.
Κόρινθος 19-12-2023
Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

ΕΡΡΙΚΑ- ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
κάνουν δεκτό το αίτημα του κ. Φώτη Βέτσερη για καταβολή αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών που
υπέστη το οδηγούμενο από την σύζυγό του κ. Αικατερίνη Κόλλια του Κων/ου, όχημα
συνιδιοκτησίας του, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ 5753, λόγω πρόσκρουσης σε οικοδομικά υλικά
που ήταν τοποθετημένα στην άκρη του οδοστρώματος στην οδό Γιωργάκη Χελιώτη, στην περιοχή
Καλλιθέα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και να επιλύσουν εξωδικαστικά την διαφορά που
προκύπτει, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κας. Μαρίας
(Έρρικας) Καραμαλίκη.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ. αριθμ. αριθ. πρωτ. 66112/7-11-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων
και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα αυτής έγγραφα,
την υπ’αριθμ. 62/653/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ. αριθμ. 75638/22.12.2023
σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη
έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του
κ. Φώτη Βέτσερη και την αποζημίωσή με το ποσό των 375,53 € (συμπ/νου Φ.Π.Α) για υλικές
ζημιές που υπέστη το οδηγούμενο από την σύζυγό του κ. Αικατερίνη Κόλλια του Κων/ου, όχημα
συνιδιοκτησίας του, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ 5753, λόγω πρόσκρουσης σε οικοδομικά
υλικά που ήταν τοποθετημένα στην άκρη του οδοστρώματος στην οδό Γιωργάκη Χελιώτη,
στην περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου του Δήμου Κορινθίωνόπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται
στο ιστορικό της παρούσας.
Επιπλέον ο αιτών με έγγραφό του προς το Δήμο Κορινθίων και την Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών αυτού θα πρέπει να δηλώσει ότι παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από
τον Δήμο Κορινθίων για την ίδια αιτία.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων
οικονομικού έτους 2023 και τον ΚΑ 00/6492.0001 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων”, προϋπολογισμού
1.103.050,72 Ευρώ. (Α.Α.Υ.500/2023, ΑΔΑ: 64Υ5ΩΛ7-ΑΒΙ).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 68/710/2023.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 29-12-2023
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διήμερη εκδρομή στην Κορινθία: 48 πολύ πιο συναρπαστικές ώρες απ’ ό,τι φαντάζεται κανείς

Ξέσπασμα Μπρινιόλι: «Δεν με σεβάστηκε ο Παναθηναϊκός»

Yπεγράφη η ΚΥΑ για τα απογευματινά χειρουργεία